НАРЕДБА ЗА БЕЗОПАСНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЯ

НАДЗОР НА АСАНСЬОРИ

В сила от 12.05.2003 г.

Приета с ПМС № 75 от 01.04.2003 г.

Обн. ДВ. бр.33 от11 Април 2003г., изм. ДВ. бр.15 от15 Февруари 2005г.,

изм. ДВ. бр.96 от30 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.40 от16 Май 2006г., изм. ДВ.

бр.70 от 29 Август 2006г., изм. ДВ. бр.64 от 18 Юли 2008г., изм. ДВ. бр.32 от 28

Април 2009г., изм. ДВ. бр.18 от 1 Март 2011г.

Глава първа.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1. (Изм. и доп.- ДВ, бр.70 от2006 г.) С наредбата се уреждат техническите

изисквания, правилата и нормите за безопасна експлоатация на асансьорите, редът за

осъществяване на технически надзор на асансьорите, редът за вписване в регистъра по чл. 36, ал.

1 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) и издаване на удостоверения на

лица за поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьорите.

Чл.2. (Изм.- ДВ, бр.18 от2011 г., в сила от 02.04.2011 г.) Наредбата се прилага за

асансьори по смисъла на§ 1, т.1 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване

съответствието на асансьорите и техните предпазни устройства, приета с Постановление № 242

на Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 94 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 87 и 115 от 2002 г.,

бр.100 от2003 г., бр.24 и40 от2006 г., бр.37 от2007 г. и бр.61 от2008 г.), със скорост,

по-голяма от 0,15 m/s.

Чл. 3. Наредбата не се прилага за:

1. (изм.- ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.) машини, които попадат в обхвата

на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините, приета с

Постановление № 140 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 61 от 2008 г.; попр., бр. 71

от2008 г.; изм. и доп., бр.48 от2010 г.), независимо от датата на производството им и

нормативния акт, определящ устройството им, който е бил в сила към датата на тяхното

производство;

2. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.) асансьори, специално проектирани

за обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната, в системата на Министерството на

отбраната и Министерството на вътрешните работи;

3. минни подемници;

4. сценични подемници;

5. (отм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.)

6. (отм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.)

7. зъбчати железници.

8. (отм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.)

9. (отм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.)

Глава втора.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА АСАНСЬОРИТЕ

Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.) (1)

Ползвателите на асансьори са длъжни да осигурят тяхната експлоатация в съответствие с

изискванията на наредбата и на инструкцията за експлоатация на производителя.

(2) Ползвателите на асансьори, пуснати на пазара след влизането в сила на Наредбата за

съществените изисквания и оценяване съответствието на асансьорите и техните предпазни

устройства, са длъжни да допускат експлоатацията им само когато съответствието им със

съществените изисквания е удостоверено с декларация за съответствие и маркировка за

съответствие.

Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., отм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г.)

Чл. 6. (Отм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г.)

Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.)

Ползвателите на асансьори са длъжни да сключват писмени договори за поддържането,

преустройването и ремонтирането им само с вписани в регистъра по чл.36, ал.1 ЗТИП лица,

извършващи поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г.) Ползвателите са длъжни да не допускат експлоатация на

асансьорите, ако не са сключили договор за поддържането им с лице по ал. 1.

(3) (Изм.- ДВ, бр. 70 от 2006 г.) Ползвателите са длъжни незабавно да спрат ползването

на асансьорите, които се поддържат, ремонтират или са преустроени от лица, които не са вписани

в регистъра по чл. 36, ал. 1 ЗТИП като извършващи поддържане, ремонтиране и преустройване на

асансьори.

(4) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.) Алинеи 1 и 2 не се прилагат, ако

ползвателят сам е вписан в регистъра по чл. 36, ал. 1 ЗТИП като лице, което поддържа, ремонтира

и преустройва асансьори.

Чл. 7а. (Нов - ДВ, бр. 70 от 2006 г.) Ползвателите и лицата, поддържащи асансьорите, са

длъжни да не допускат експлоатацията на асансьори, когато:

1. асансьорите престанат да съответстват на нормативните изисквания за устройство или

безопасна експлоатация и/или са констатирани неизправности по чл. 10, ал. 1;

2. не са регистрирани пред органите за технически надзор;

3. на асансьорите не е извършен технически преглед съгласно чл. 24, ал. 1;

4. в акта за първоначален технически преглед или в ревизионен акт е вписано

заключение, че съоръжението не е годно за безопасна експлоатация;

5. (изм.- ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.) асансьорите или предпазните им

устройства нямат нанесена маркировка за съответствие със съществените изисквания на

Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на асансьорите и техните

предпазни устройства, ако са пуснати на пазара след влизането й в сила.

Чл. 8. Лицата, които поддържат асансьори, определят асансьорния монтьор с най-висока

степен на правоспособност от персонала си, който трябва да контролира работата на другите

монтьори и да следи за техническото състояние и за безопасната експлоатация на поддържаните

асансьори.

Чл. 9. (1) Лицата, които поддържат асансьори, са длъжни:

1. (изм.- ДВ, бр.70 от 2006 г.) да инструктират срещу подпис ползвателите или техен

представител за условията за безопасна експлоатация на асансьорите;

2. (изм.- ДВ, бр.18 от2011 г., в сила от 02.04.2011 г.) да извършват функционални

проверки за изправността и действието на асансьора и предпазните му устройства съгласно

приложението;

3. да извършват техническо обслужване и планово-предупредителни ремонти на

асансьорите;

4. да водят дневник, в който да отразяват техническото състояние на асансьора и

резултатите от извършените проверки, обслужвания и ремонти;

5. (доп.- ДВ, бр.18 от2011 г., в сила от02.04.2011 г.) да осигурят 24-часово

непрекъснато аварийно обслужване на асансьорите- да освобождават пътниците при аварийно

спиране на кабината, да оказват помощ при аварии и злополуки и да спират асансьорите при

техническите неизправности по чл.10, ал.1, т.1 - 6, ако са установили или са получили

информация за такива неизправности.

(2) (Доп.- ДВ, бр.18 от2011 г., в сила от 02.04.2011 г.) Функционалните проверки,

техническото обслужване и планово-предупредителните ремонти на асансьорите се извършват в

срокове и по ред, определени в инструкциите на производителя. Ако в инструкцията не е

определен срок за функционалните проверки, те се извършват най-малко веднъж на 10 дни.

(3) Техническото обслужване, планово-предупредителните ремонти, търсенето и

отстраняването на неизправности на асансьорите се извършват съвместно най-малко от двама

асансьорни монтьори. При извършване на тези дейности асансьорните монтьори са длъжни да

окачват на шахтните врати табели с предупредителни надписи за предпазване от злополуки.

(4) Аварийното обслужване на асансьорите се извършва в срок до един час от

получаването на сигнал за настъпване на събитие по ал. 1, т. 5.

(5) (Нова- ДВ, бр.18 от2011 г., в сила от 02.04.2011 г.) Лицата, които поддържат

асансьори, са длъжни до края на всяко тримесечие да уведомяват регионалния отдел на Главна

дирекция "Инспекция за държавен технически надзор" в Държавната агенция за метрологичен и

технически надзор, на чиято територия е монтиран асансьорът, за:

1. ползвателите, с които са сключили или прекратили договор за поддържане на

асансьори;

2. адреса, на който са монтирани асансьорите по т. 1.

Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011

г.) Лицата, които поддържат асансьори, задължително спират асансьора до отстраняването на

следните неизправности:

1. движение на кабината при отворена шахтна врата;

2. движение на кабината при отворена кабинна врата при наличие на пътници или товар в

нея;

3. отворена (незаключена) шахтна врата и кабина, намираща се извън зоната на спирката;

4. счупено или липсващо стъкло на шахтната врата;

5. повреди на ограждането на кабината или шахтата;

6. силен шум, вибрации или неравномерно движение на кабината;

7. неправилно функциониране или неизправност на крайните прекъсвачи, ограничителя

на скоростта, захващащия механизъм, бутона "стоп", устройствата за заключване на шахтните

врати или на контактите за безопасност;

8. шум в редуктора, сигнализиращ за неизправност на червячната двойка;

9. износени над допустимата норма въжета или канали на триещата шайба;

10. счупени плъзгачи или скъсани бандажи на ролкови водачи;

11. липса на осветление в кабината;

12. наличие на вода в шахтната яма;

13. отклонение от точността на спиране на кабината;

14. неработещо устройство за контрол на товара или сигнализация за претоварване;

15. (нова- ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.) теч на масло от цилиндъра или

маркучите - за хидравлични асансьори.

(2) (Изм.- ДВ, бр.70 от 2006 г., изм.- ДВ, бр.18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.) В

случаите по ал.1 лицето, което поддържа асансьора със съдействието на ползвателя трябва да

прекрати незабавно достъпа до асансьора и да сигнализира и обезопаси опасните зони.

Чл. 11. (Изм.- ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.) Асансьорните монтьори по

чл. 8 извършват най-малко веднъж на 12 месеца външен оглед по чл. 26, ал. 1, т. 3 на асансьорите

и записват резултатите от него в дневника на асансьора по чл. 9, ал. 1, т. 4.

Чл. 12. Лицата, които поддържат асансьори, поставят в кабините на асансьорите, в които

пътуват хора, и на етажните площадки на товарните асансьори здраво закрепена табела, която

съдържа:

1. указания за ползване на асансьора и за поведението на ползващите го при аварии и

злополуки;

2. забрана за самостоятелно ползване на асансьора от деца до 7-годишна възраст;

3. номера на телефона, на който да се съобщава за забелязани неизправности или аварии

или за необходимост от освобождаване на пътници.

Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г.) Ползвателят на асансьора и лицето, което поддържа

асансьора, са длъжни да заключват машинното помещение.

Чл.14. В шахтите и машинните помещения на асансьорите не се допуска наличие на

тръбопроводи, кабели и други инсталации, които не са част от конструкцията на асансьора.

Чл.15. (1) (Изм.- ДВ, бр.18 от2011 г., в сила от02.04.2011 г.) Асансьорите,

предназначени само за товари, монтирани в предприятия, се обслужват от придружител, когато

това е предвидено в инструкцията на производителя.

(2) Придружителят на асансьора е длъжен ежедневно да извършва проверки на:

1. изправността на осветлението в кабината и на етажните или товарните площадки;

2. функционалното действие на устройствата за заключване на шахтните врати, на

контактите на крилата на шахтните врати, на апаратите за управление и сигнализация и на

точността на спиране на етажите.

(3) Придружителят е длъжен да записва резултатите от проверките по ал.2 в дневник и

да уведомява лицето, което поддържа асансьора, за констатираните неизправности.

(4) (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.)

Чл. 16. (Изм.- ДВ, бр. 70 от 2006 г.) Лицата, които поддържат асансьори, са длъжни да

бракуват носещите въжета на асансьорите съгласно нормите, определени от производителя в

техническата документация на асансьора. Ако в техническата документация не са определени

норми, носещите въжета се бракуват съгласно нормите, посочени в българските стандарти,

въвеждащи европейски стандарти.

Чл. 17. (Отм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г.)

Глава трета.

ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР

Раздел I.

Общи изисквания

Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г.) Органи за технически надзор на асансьорите са:

1. председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН)

чрез Главна дирекция "Инспекция за държавен технически надзор" (ГД "ИДТН");

2. лица и структурно обособени части на предприятия или организации, получили

лицензия от председателя на ДАМТН по реда на Наредбата за условията и реда за издаване на

лицензии на лица за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и

за реда за водене на регистър на съоръженията, приета с Постановление № 187 на Министерския

съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 79 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 115 от 2002 г., бр. 17 от 2003 г. и бр.

104 от 2004 г.).

Чл. 19. (Отм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г.)

Раздел II.

Регистриране

Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011

г.) Ползвателите на асансьори са длъжни в 20-дневен срок след издаването на декларацията за

съответствие съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на

асансьорите и техните предпазни устройства да ги регистрират пред:

1. регионалния отдел на ГД "ИДТН", на чиято територия ще се експлоатират- за

асансьорите, които подлежат на технически надзор от органа по чл. 18, т. 1;

2. избран от тях орган по чл.18, т.2 - за асансьорите, които подлежат на технически

надзор от орган по чл. 18, т. 2.

(2) Регистрирането на асансьорите се извършва по писмено заявление на ползвателите

им, в което се посочват данни:

1. идентифициращи ползвателя;

2. за адреса и мястото, където е монтиран асансьорът;

3. за производителя и за лицето, което е монтирало асансьора.

(3) Към заявлението по ал. 2 се прилагат:

1. ревизионна книга;

2. технически данни и характеристики на асансьора, съставните му части и предпазните

му устройства;

3. (изм.- ДВ, бр.32 от 2009 г.) инструкциите по чл.37 и чл.38, т.1 от Наредбата за

съществените изисквания и оценяване съответствието на асансьорите и техните предпазни

устройства, приета с Постановление № 242 на Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 94 от

2001 г.; изм. и доп., бр. 87 и 115 от 2002 г., бр. 100 от 2003 г., бр. 24 и 40 от 2006 г., бр. 37 от 2007

г. и бр. 61 от 2008 г.);

4. (отм. - ДВ, бр. 32 от 2009 г.)

5. (отм. - ДВ, бр. 32 от 2009 г.)

6. (отм. - ДВ, бр. 32 от 2009 г.)

7. (изм.- ДВ, бр.18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.) декларация за съответствие със

съществените изисквания, определени с Наредбата за съществените изисквания и оценяване

съответствието на асансьорите и техните предпазни устройства- за пуснатите на пазара след

влизането й в сила.

(4) Заявлението за регистриране и представените документи се проверяват от органите за

технически надзор в срок до 10 работни дни от получаването им.

(5) Ако при проверката по ал.4 не бъдат констатирани непълноти в представените

документи и/или несъответствия на декларацията за съответствие по ал.3, т.7, органите за

технически надзор регистрират асансьора. Отказът за регистрация се мотивира писмено.

Чл. 21. (Изм.- ДВ, бр. 70 от 2006 г., доп.- ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.)

Лицето, което е монтирало асансьора, е длъжно да предостави на неговия ползвател документите

по чл. 20, ал. 3, т. 2 - 7 в два екземпляра.

Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.)

Чл.23. (Изм.- ДВ, бр.70 от 2006 г.) При промяна на ползвателя на асансьора новият

ползвател е длъжен в 10-дневен срок от настъпване на промяната да уведоми за нея органа за

технически надзор, който е регистрирал съоръжението.

Чл. 23а. (Нов- ДВ, бр.70 от 2006 г.) (1) Ползвателят по всяко време може да промени

лицето по чл. 18, т. 2, което осъществява технически надзор на асансьора.

(2) В случай на промяна по ал.1 ползвателят е длъжен да регистрира асансьора пред

новоизбрано лице по чл. 18, т. 2, като му предостави досието по чл. 31.

(3) В случаите по ал. 1 ползвателят отправя до лицето по чл. 18, т. 2, което първоначално

е регистрирало асансьора, писмено искане за предоставяне на досието по чл. 31, което съхранява.

Лицето е длъжно да предостави досието в 7-дневен срок от получаване на искането.

Чл. 23б. (Нов- ДВ, бр.70 от2006 г.) Органите за технически надзор по чл.18, т.2

уведомяват всяка година до31 януари ГД "ИДТН" за регистрираните и снетите от регистрация

през предходната година асансьори.

Раздел III.

Технически прегледи и проверки

Чл.24. (1) (Изм.- ДВ, бр.70 от2006 г.) Органите за технически надзор извършват

следните технически прегледи на асансьорите:

1. първоначални - след регистрирането им;

2. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.) периодични - веднъж на 36 месеца;

3. (изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г.) след преустройство;

4. след спиране експлоатацията на асансьора за повече от 6 месеца;

5. (изм.- ДВ, бр.18 от2011 г., в сила от 02.04.2011 г.) след замяна на повдигателен

механизъм, триеща шайба, хидравличен цилиндър, носещи въжета и приспособленията за

тяхното окачване, ограничител на скоростта или хващачи;

6. след аварии или злополуки;

7. внезапни;

8. (нова - ДВ, бр. 70 от 2006 г.) по искане на ползвателя на асансьора.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 70 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.)

Техническите прегледи на асансьорите по ал.1, т.1 - 6 и8 се извършват по писмено искане на

техните ползватели в двуседмичен срок от получаване на искането от органа за технически

надзор, пред който асансьорите са регистрирани.

(3) (Изм.- ДВ, бр.70 от 2006 г., изм.- ДВ, бр.18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.)

Ползвателите на асансьорите са длъжни да уведомят органите за технически надзор за

настъпването на събития по ал. 1, т. 3, 4 и 5 в 7-дневен срок от настъпването им.

(4) (Нова- ДВ, бр.18 от2011 г., в сила от 02.04.2011 г.) Към искането по ал.2 за

извършване на технически преглед по ал. 1, т. 3 се прилагат документите по § 1а, ал. 2.

(5) (Нова- ДВ, бр.18 от2011 г., в сила от 02.04.2011 г.) Към искането по ал.2 за

извършване на технически преглед по ал. 1, т. 5 се прилагат:

1. документите за качество на заменените елементи, възли или въжета;

2. декларация за съответствие на заменените предпазни устройства със съществените

изисквания, определени с Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на

асансьорите и техните предпазни устройства.

(6) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.) Техническите прегледи по ал. 1,

т.7 се извършват само от органа по чл. 18, т.1 за всички асансьори, независимо от това в коя

точка от приложение № 1 към Наредбата за условията и реда за издаване на лицензии за

осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на

регистър на съоръженията, приета с Постановление № 187 на Министерския съвет от2000 г.

(обн., ДВ, бр. 79 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 115 от 2002 г., бр. 17 от 2003 г., бр. 104 от 2004 г., бр.

40 и 59 от 2006 г., бр. 64 от 2008 г., бр. 32 от 2009 г. и бр. 73 от 2010 г.), попадат асансьорите. Те

могат да се извършват:

1. при проверки по чл. 42, ал. 1 или чл. 34б, ал. 1 ЗТИП;

2. когато сроковете за извършване на периодичните прегледи по ал. 1, т. 2 са изтекли и не

е постъпило заявление по ал. 2;

3. при обследване на аварии и злополуки с асансьори;

4. при получаване на сигнали, жалби или предложения от други контролни органи,

граждани, организации и др.;

5. при контрол на изпълнението на принудителните административни мерки по чл. 49, ал.

1 ЗТИП;

6. преди изтичането на сроковете по ал.1, т.2, когато резултатите от предходните

технически прегледи показват, че има предпоставки за появяване на дефекти, които ще застрашат

безопасната експлоатация на асансьора.

Чл. 25. (1) (Доп. - ДВ, бр. 70 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011

г.) Техническите прегледи по чл. 24, ал. 1, т. 1 - 6 и 8 се извършват в присъствието на ползвателя

им и на лицето, което поддържа асансьора или което го е монтирало или е извършило неговия

ремонт или преустройство.

(2) (Доп.- ДВ, бр.18 от2011 г., в сила от 02.04.2011 г.) Лицето, което поддържа

асансьора или е извършило неговия ремонт или преустройство, е длъжно да осигури

правоспособен персонал, средства за измерване, контролни тежести и електрическа енергия за

извършване на техническите прегледи по чл. 24, ал. 1, т. 2 - 6 и 8.

(3) (Нова- ДВ, бр. 32 от 2009 г.) След всеки технически преглед органът по чл. 18, т.2

поставя в кабината на асансьора стикер, върху който е записан регистрационният номер на

органа, извършил техническия преглед, датата на извършване на прегледа и годината, през която

трябва да се извърши следващият периодичен преглед. Стикерът трябва да е здраво закрепен, а

обозначенията върху него трябва да са ясни, четливи и незаличими.

Чл. 25а. (Нов- ДВ, бр.18 от2011 г., в сила от 02.04.2011 г.) При първоначалния

технически преглед се извършва:

1. визуална проверка за съответствието на асансьора с документите по чл. 20, ал. 3, т. 2, 3

и 7;

2. проверка за наличието на маркировка за съответствие на асансьора и предпазните му

устройства съгласно приложимите наредби по чл. 7 ЗТИП.

Чл.26. (1) (Доп.- ДВ, бр.18 от2011 г., в сила от 02.04.2011 г.) При техническите

прегледи по чл. 24, ал. 1, т. 2 - 8 се извършват:

1. (изм.- ДВ, бр.70 от2006 г., изм.- ДВ, бр.18 от2011 г., в сила от 02.04.2011 г.)

проверка за съответствието на асансьора с документите по чл. 20, ал. 3, т. 2 и 3 или § 1а, ал. 2;

2. (изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.)

3. (изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г.) външен оглед;

4. (изм.- ДВ, бр.70 от2006 г., изм.- ДВ, бр.18 от2011 г., в сила от 02.04.2011 г.)

изпитвания съгласно БДС EN 81-1+АС:2003, приложение D.2, буква "d", буква "f", т. 2, букви "g" -

"l" и "n" или БДС EN 81-2+АС:2003, приложение D.2, буква "е", т. 2 и букви"f" - "o", "q" - "v" и

"у".

5. (отм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г.)

(2) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.) При

техническите прегледи по чл. 24, ал. 1, т. 2 - 8 на електрическите асансьори, пуснати на пазара до

2 юни 2003 г., изпитванията по ал. 1, т. 4 съгласно:

1. БДС EN 81-1+АС:2003, приложение D.2, букви "d" и "h", т. 1, второ тире, се извършват

със 110 % номинален товар в кабината;

2. (изм.- ДВ, бр.18 от2011 г., в сила от 02.04.2011 г.) БДС EN 81-1+АС:2003,

приложение D.2, буква "j", т. 1 се извършват с кабина без товар;

3. БДС EN 81-1+АС:2003, приложениеD.2, буква"j", т.2 се извършват с кабина,

натоварена с номинален товар.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.) При

техническите прегледи по чл. 24, ал. 1, т. 2 - 8 на хидравличните асансьори, пуснати на пазара до

2 юни 2003 г., изпитванията по ал. 1, т. 4 съгласно:

1. (изм.- ДВ, бр.18 от2011 г., в сила от 02.04.2011 г.) БДС EN 81-2+АС:2003,

приложение D.2, буква "t" се извършват при налягане, съответстващо на 150 % от налягането при

пълно натоварване;

2. (изм.- ДВ, бр.18 от2011 г., в сила от 02.04.2011 г.) БДС EN 81-2+АС:2003,

приложение D.2, буква "h", т. 1 и буква "j", т. 1 се извършват с кабина без товар;

3. БДСEN 81-2+АС:2003, приложениеD.2, буква"h", т.2 се извършват с кабина без

товар, когато площта на кабината съответства на таблица1.1 на стандарта, а когато площта на

кабината е по-голяма от посочената в таблица1.1 на стандарта- изпитванията се извършват с

кабина, натоварена с номинален товар;

4. БДС EN 81-2+АС:2003, приложение D.2, буква "j", т. 2 и буква "m", т. 1 се извършват с

кабина, натоварена с номинален товар.

(4) (Нова - ДВ, бр. 70 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.)

Чл. 27. (Изм.- ДВ, бр. 70 от 2006 г.) (1) След извършване на първоначалния технически

преглед органите за технически надзор издават акт за първоначален технически преглед, който

предоставят на ползвателя срещу подпис. Актът съдържа:

1. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.) вида на извършените проверки;

2. заключение за годността на асансьора за безопасна експлоатация;

3. срока за извършване на периодичен преглед.

(2) Органите за технически надзор записват резултатите от техническите прегледи по чл.

24, ал.1, т.2 - 8 в ревизионните книги по чл. 20, ал.3, т.1 чрез попълване на ревизионен акт,

който съдържа:

1. констатираните неизправности, нарушения и други несъответствия с изискванията на

наредбата и/или техническата документация на асансьора;

2. заключение за годността на асансьора за по-нататъшна безопасна експлоатация и при

какви условия може да се експлоатира;

3. срока за следващия периодичен преглед.

(3) (Изм.- ДВ, бр.18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.) Служителите на ГД "ИДТН"

могат да записват в ревизионните книги предписанията по чл. 49, ал. 1, т. 1 ЗТИП.

(4) Когато при техническите прегледи по чл. 24, ал.1 органите за технически надзор по

чл.18, т.2 установят, че асансьорът не е годен за по-нататъшна безопасна експлоатация, са

длъжни писмено да уведомят за това регионалния отдел на ГД "ИДТН" в 3-дневен срок.

Чл. 28. (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.)

Чл. 29. (1) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011

г.) При първоначалния технически преглед органът за технически надзор, който го е извършил,

заверява с печат ревизионната книга, записва в нея наименованието на лицето, което ще

поддържа асансьора, и я предава за съхраняване на ползвателя на асансьора.

(2) (Изм.- ДВ, бр.70 от2006 г.) При промяна на лицето, което поддържа асансьора,

ползвателят е длъжен в 7-дневен срок да представи ревизионната книга на органа за технически

надзор за отразяване на промяната.

(3) (Нова- ДВ, бр. 70 от 2006 г.) Ползвателите са длъжни да предоставят ревизионните

книги на асансьорите при поискване от органите за технически надзор.

Чл.30. (1) (Изм. и доп.- ДВ, бр.70 от 2006 г., изм.- ДВ, бр.18 от 2011 г., в сила от

02.04.2011 г.) Служителите на ГД "ИДТН" разпореждат с писмена заповед, с вписване в

ревизионната книга или с акта за първоначален технически преглед спиране на експлоатацията на

асансьорите, когато:

1. асансьорите престанат да съответстват на нормативните изисквания за устройство или

безопасна експлоатация и/или са констатирани неизправности по чл. 10, ал. 1;

2. (изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г.) не е сключен договор за поддържането им с лице, вписано

в регистъра по чл. 36, ал. 1 ЗТИП като лице, което извършва поддържане на асансьори;

3. (изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г.) не са регистрирани пред органите за технически надзор;

4. на асансьорите не е извършен технически преглед съгласно чл. 24, ал. 1;

5. (изм.- ДВ, бр.70 от2006 г.) в акта за първоначален технически преглед или в

ревизионен акт е вписано заключение, че съоръжението не е годно за безопасна експлоатация;

6. (нова- ДВ, бр.70 от2006 г.) асансьорите или предпазните им устройства нямат

нанесена маркировка за съответствие със съществените изисквания на приложимите наредби по

чл. 7 ЗТИП.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г.)

(3) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.) След отстраняване на причините,

поради които асансьорът е бил спрян от експлоатация, служителите на ГД "ИДТН" разрешават

експлоатацията му с писмена заповед и/или вписване в ревизионната книга.

(4) (Изм.- ДВ, бр.70 от 2006 г., доп.- ДВ, бр.18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.)

Когато асансьорът се бракува, демонтира или се прекрати експлоатацията му, неговият ползвател

е длъжен да уведоми за това регионалния отдел на ГД "ИДТН" в 10-дневен срок.

Чл. 31. (Изм.- ДВ, бр.70 от 2006 г.) Органите за технически надзор и ползвателите на

асансьори съставят досие на всеки асансьор и го съхраняват до бракуването на асансьора.

Досието съдържа:

1. документите, представени при регистрацията;

2. актовете за технически прегледи и други документи, издадени от органите за

технически надзор;

3. чертежи, изчисления, протоколи от извършени изпитвания и документи за извършени

ремонти или преустройства.

Раздел IV.

Обследване на аварии и злополуки

Чл. 32. (1) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011

г.) За всяка авария и злополука, възникнала при експлоатацията на асансьор, неговият ползвател

незабавно уведомява регионалния отдел на ГД "ИДТН", като до пристигането на негови

служители взема мерки за оказване помощ на пострадалите и предотвратяване развитието на

аварията.

(2) (Изм.- ДВ, бр.70 от 2006 г., изм.- ДВ, бр.18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.)

Ползвателят е длъжен да запази непроменена обстановката, създадена при аварията или

злополуката, до идването на служителите на ГД "ИДТН", ако това не създава допълнителна

опасност за развитие на аварията или за възникване на нови злополуки.

Чл. 33. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.) Служителите на ГД "ИДТН"

обследват причините за възникването на аварията или злополуката. За резултатите от

обследването съставят протокол.

Глава четвърта.

ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА ЛИЦАТА, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ПОДДЪРЖАНЕ,

РЕМОНТИРАНЕ И ПРЕУСТРОЙВАНЕ НА АСАНСЬОРИ (НОВА - ДВ, БР. 70 ОТ 2006 Г.)

Чл.34. (Нов- ДВ, бр.70 от2006 г.)(1) Лицата, които кандидатстват за вписване в

регистъра по чл.36, ал.1 ЗТИП за извършване на дейности по поддържане, ремонтиране и

преустройване на асансьори, трябва да отговарят на изискванията на чл. 36, ал. 2, т. 1 ЗТИП и:

1. (изм.- ДВ, бр.18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.) да разполагат с нает по трудово

правоотношение персонал- не по-малко от двама асансьорни монтьори с необходимата за

поддържането, ремонтирането и/или преустройването на асансьорите, за които кандидатстват,

правоспособност съгласно Наредба № 3 от2001 г. за условията и реда за придобиване на

правоспособност за упражняване на професията "монтьор по монтиране, поддържане и

ремонтиране на асансьори" (ДВ, бр. 9 от 2001 г.);

2. да притежават:

а) нормативните актове и българските стандарти за асансьорите, които ще поддържат,

ремонтират или преустройват;

б) (изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.) процедури за работа за извършване

на функционалните проверки, техническото обслужване, планово-предупредителните ремонти,

външните огледи и изпитванията на асансьорите и съставните им части; като такива могат да се

използват и инструкциите за експлоатация на производителите на асансьори;

3. да разполагат със:

а) микрометър с обхват до100 mm, амперметър или амперклещи с обхват до100 А,

волтметър с обхват до 1000 V променлив ток и до 660 V постоянен ток, омметър с обхват от 0 до

20 W, мегаомметър с изпитвателно напрежение до 500 V, манометър с обхват до 10,0 МРа и клас

на точност не по-нисък от 1,0, оборотомер или тахометър с обхват от0 до 3000 min-1, тарирани

тежести и съоръжения за извършване на изпитванията по чл. 26, ал. 1, т. 4, хронометър, нивелир,

магнитна стойка с индикаторен часовник, електрозаваръчен апарат, електрически поялник, ръчна

бормашина, ъглошлайф, скоби за демонтиране на маховици и спирачни колела, инструменти за

нарязване на резба, лебедка, шлосерски инструменти, измервателни уреди за размери и други

машини, съоръжения и уреди с обхват, технически характеристики и предназначение в

зависимост от предвидените в инструкциите по т.2, буква "б" технологични операции и според

вида и работните параметри на асансьорите, за които кандидатстват;

б) офис и пряка телефонна линия;

в) работни помещения;

4. да осигуряват 24-часово аварийно обслужване съгласно чл. 9, ал. 1, т. 5 и ал. 4.

(2) Допуска се лица от персонала по ал. 1, т. 1 да не са наети по трудово правоотношение,

ако:

1. са неограничено отговорни съдружници, когато заявителят е събирателно или

командитно дружество, или

2. заявителят е едноличен търговец и самият той е включен в персонала по ал. 1, т. 1.

(3) Изискванията на ал.1, т.3, буква "б" и т.4 не се прилагат към лицата, които

кандидатстват за вписване в регистъра за извършване само на дейностите ремонтиране или

преустройване на асансьори.

Чл. 35. (Нов- ДВ, бр. 70 от 2006 г.) (1) Лицата по чл. 34, ал. 1 отправят до председателя

на ДАМТН чрез регионалните отдели на ГД "ИДТН" писмено заявление, в което посочват

дейностите и видовете, типа и техническите характеристики на асансьорите, за които

кандидатстват.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.) В заявлението по ал. 1 се посочва

единният идентификационен код (ЕИК) на търговеца и неговия законен представител и към него

се прилагат:

1. (отм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.)

2. (отм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.)

3. копия от трудовите договори на персонала по чл. 34, ал. 1, т. 1;

4. копие от дружествения договор - в случаите по чл. 34, ал. 2, т. 1;

5. копия от документите за правоспособност на персонала по чл. 34, ал. 1, т. 1;

6. списък на нормативните актове и стандартите по чл. 34, ал. 1, т. 2, буква "а";

7. (изм.- ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.) процедурите за работа по чл. 34,

ал. 1, т. 2, буква "б";

8. списък на уредите, машините и съоръженията по чл. 34, ал. 1, т. 3, буква "а";

9. информация за начина, по който е осигурено 24-часовото аварийно обслужване по чл.

34, ал. 1, т. 4;

10. документ за платена държавна такса по чл.19 от Тарифа № 11 за таксите, които се

събират в системата на Държавната агенция за метрология и технически надзор по Закона за

държавните такси, утвърдена с Постановление № 97 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ,

бр. 50 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 10 от 2000 г., бр. 94 и 115 от 2002 г., бр. 17 и 19 от 2003 г.; попр.,

бр. 27 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 33 и 49 от 2003 г., бр. 32 и 104 от 2004 г. и бр. 15 и 40 от 2006 г.).

Чл. 36. (Нов - ДВ, бр. 70 от 2006 г.) (1) В срок 15 дни от получаване на заявлението по чл.

35, ал.1 служителите на регионалния отдел на ГД "ИДТН" извършват проверка на приложените

документи.

(2) (Доп.- ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.) Ако при проверката по ал.1 се

установи липса на някой от документите по чл.35, ал.2, на заявителя се дава възможност

допълнително да ги представи в срок не по-дълъг от15 дни. Указанията за допълнително

представяне на документи могат да се съобщават по реда на чл. 61, ал. 3 от

Административнопроцесуалния кодекс, когато заявителят не е намерен на посочения от него

адрес. Служителите на регионалния отдел на ГД "ИДТН" проверяват допълнително

представените документи в срок 7 дни от получаването им.

(3) (Изм.- ДВ, бр.32 от2009 г.) Ако при проверката по ал.1 или2 не се установи

несъответствие на заявителя с някое от изискванията на чл. 34, в срок 15 дни от приключването й

служителите от регионалния отдел на ГД "ИДТН" извършват проверка на място.

(4) За резултатите от проверките по ал. 1 - 3 се съставя протокол, който в 5-дневен срок от

приключването на последната проверка началникът на регионалния отдел на ГД "ИДТН"

представя на председателя на ДАМТН или на оправомощено от него длъжностно лице от ГД

"ИДТН".

(5) (Нова- ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.) Когато заявителят не представи

някой от документите по чл.35, ал.2 и след предоставената му допълнителна възможност, се

приема, че той не съответства на изискването, което се удостоверява чрез този документ.

(6) (Предишна ал.5 - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.) В 10-дневен срок от

получаване на протокола по ал.4 председателят на ДАМТН или оправомощеното от него

длъжностно лице от ГД "ИДТН" вписва заявителя в регистъра по чл.36, ал.1 ЗТИП и издава

удостоверение за вписването му, когато заявителят отговаря на изискванията на чл.34, или

мотивирано отказва регистрацията, когато заявителят не отговаря на изискванията на чл. 34.

Чл. 37. (Нов - ДВ, бр. 70 от 2006 г.) Лицата, които са заличени от регистъра по чл. 36, ал.

1 ЗТИП и издаденото им удостоверение е обезсилено, са длъжни в 5-дневен срок от получаването

на заповедта по чл. 36а, ал. 4 ЗТИП да спрат функционирането на поддържаните от тях асансьори

чрез изключване на електрическото им захранване, заключване на машинното помещение и

предаване ключа на ползвателя. За извършените действия се съставя протокол.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на наредбата:

1. (отм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.)

2. (отм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.)

3. (нова- ДВ, бр.70 от2006 г., изм.- ДВ, бр.18 от2011 г., в сила от 02.04.2011 г.)

"Преустройство" е изменение на товароподемността, височината на повдигане, масата на

кабината или скоростта на асансьора или изменение на конструкцията на шахтата или машинното

помещение, или изменение в електрическата схема за управление на асансьора или на елементи

от нея, или подмяна на предпазно устройство с предпазно устройство, което има технически

характеристики, различни от тези на замененото предпазно устройство.

4. (нова- ДВ, бр.64 от 2008 г., в сила от 19.08.2008 г.) "Декларация за съответствие" е

декларацията, с която се удостоверява съответствието със съществените изисквания на

асансьорите съгласно приложимата наредба по чл.7 ЗТИП или съгласно националното

законодателство на друга държава- членка на Европейския съюз, или държава- страна по

Споразумението за Европейското икономическо пространство, с което се въвеждат приложимите

директиви от "Нов подход".

5. (нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.) "Поддържане" са всички дейности,

извършването на които осигурява безопасното използване на асансьора според предназначението

му, както и на неговите съставни части след завършването на монтажа и през целия му жизнен

цикъл. Поддържането включва:

а) смазване, почистване и други подобни;

б) функционални проверки;

в) дейности по настройване и регулиране;

г) ремонт или замяна на съставни части с оригинални, при което не се променят

техническите характеристики на асансьора;

д) ремонт на електрическата схема за управление на асансьора или замяна на елементи от

нея с оригинални елементи;

е) аварийно обслужване на асансьорите.

6. (нова- ДВ, бр.18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.) "Ремонт" е подмяна на основна

съставна част, като повдигателен механизъм, кабина, табло за управление и др., с оригинална

част или подмяна на предпазно устройство с предпазно устройство със същите технически

характеристики, които има предпазното устройство, което се заменя.

§ 1а. (Нов- ДВ, бр.70 от 2006 г.)(1) Лице, което преустройва асансьор, е длъжно да

оцени рисковете съгласно приложимите за асансьора наредби по чл.7 ЗТИП и при

преустройството да елиминира или намали идентифицираните рискове, като спази съществените

изисквания, определени в тези наредби.

(2) Лицето по ал. 1 е длъжно да предостави на ползвателя на асансьора:

1. обяснителна записка за извършените промени;

2. техническата документация, по която е извършено преустройството;

3. удостоверение за качеството и сертификати на материалите и съставните части,

използвани при преустройството;

4. декларация, че е оценило рисковете и извършеното преустройство е съобразено със

съществените изисквания на приложимите за асансьора наредби по чл. 7 ЗТИП.

§ 1б. (Нов- ДВ, бр.18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.) За асансьорите, монтирани в

сгради в режим на етажна собственост, задълженията на ползвателя по наредбата се изпълняват

от управителя или председателя на управителния съвет на етажната собственост.

§ 2. (Изм.- ДВ, бр.96 от 2005 г., в сила от 01.12.2005 г., изм.- ДВ, бр.70 от 2006 г.)

Техническият надзор на асансьорите в Министерството на отбраната, Министерството на

вътрешните работи и на Министерството на транспорта се осъществява по реда на наредбата от

техните специализирани органи по § 4 ЗТИП.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 3. Устройството на асансьорите, произведени до влизането в сила на Наредбата за

съществените изисквания и оценяване съответствието на асансьорите и техните предпазни

устройства и на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините,

трябва да съответства на заверената им от ГД "ИДТН" техническа документация.

§ 3а. (Нов- ДВ, бр.18 от2011 г., в сила от 02.04.2011 г.)(1) Като изключение от

разпоредбата на§ 3 в срок до31 декември2011 г. ползвателите на всички асансьори, чиито

шахтни врати са с механични брави, които се заключват под действието на пружина, без

електрически контакт за заключена врата и с твърда отбивачка, са длъжни да предприемат

необходимите технически мерки, за да осигурят задвижването на кабината да се предхожда от

ефективно заключване на шахтните врати, когато те са в затворено положение, като за

контролиране на заключването трябва да се монтира електрическо предпазно устройство.

(2) При неизпълнение на изискването на ал.1 в посочения срок ползвателите и лицата,

които поддържат асансьорите, са длъжни да спрат експлоатацията на асансьорите.

(3) Органите за технически надзор по чл.18, т.2 са длъжни да уведомят съответния

регионален отдел на ГД "ИДТН", когато установят експлоатация на асансьори, за които не е

изпълнено изискването на ал. 1 след изтичането на посочения срок.

(4) Когато служителите на ГД "ИДТН" установят експлоатация на асансьори, за които не

е изпълнено изискването на ал.1 след изтичането на посочения срок, те разпореждат спирането

на експлоатацията на асансьорите.

§ 4. Разрешенията за поддържане, ремонтиране или преустройване на асансьори,

издадени до влизането в сила на наредбата, запазват своята валидност до посочения в тях срок.

§ 4а. (Нов- ДВ, бр. 15 от 2005 г., в сила от 15.02.2005 г., изм.- ДВ, бр. 70 от 2006 г.) В

срок30 юни 2005 г. асансьорите, договорите за доставка и монтаж на които са сключени до31

март2005 г., се регистрират без декларацията по чл.20, ал.2, т.8 и при техническите им

прегледи не се извършва проверката по чл. 26, ал. 1, т. 2, ако ползвателите, или лицата, които ги

монтират, не по-късно от15 април2005 г. уведомят председателя на ДАМТН за адреса на

обектите, в които асансьорите ще се монтират.

§ 4б. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.) В срок до 30 юни 2011 г. лицата,

вписани в регистъра по чл.36, ал.1 ЗТИП като лица, поддържащи, ремонтиращи и/или

преустройващи асансьори, са длъжни да приведат персонала си в съответствие с изискванията на

чл. 34, ал. 1, т. 1.

§ 5. Указания по прилагането на наредбата дава председателят на ДАМТН.

§ 6. Наредбата се приема на основание чл. 31, ал. 1, чл. 41 и чл. 42, ал. 2 ЗТИП.

Заключителни разпоредби

КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 21 ОТ 4 ФЕВРУАРИ 2005 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА

НАРЕДБАТА ЗА БЕЗОПАСНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЯ НАДЗОР НА

АСАНСЬОРИ

(ОБН. - ДВ, БР. 15 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 15.02.2005 Г.)

§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби

КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 250 ОТ 25 НОЕМВРИ 2005 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ

ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ

(ОБН. - ДВ, БР. 96 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.12.2005 Г.)

§ 77. Постановлението влиза в сила от 1 декември 2005 г. с изключение на разпоредбата

на§ 52, т. 1, буква "а" относно чл. 4, ал. 5 и т. 7 относно чл. 22, т. 10, които влизат в сила от датата

на присъединяване на Република България към Европейския съюз.

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 109 ОТ 8 МАЙ 2006 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН

ПРАВИЛНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ

(ОБН. - ДВ, 40 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 05.05.2006 Г.)

§ 2. Навсякъде думите "Държавната агенция за метрология и технически надзор" се

заменят с "Държавната агенция за метрологичен и технически надзор" в следните нормативни

актове:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори, приета с

Постановление № 75 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 33 от 2003 г.; изм. и доп.,

бр. 15 и 96 от 2005 г.);

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 21. Постановлението влиза в сила от 5 май 2006 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 218 ОТ 18 АВГУСТ 2006 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА

НАРЕДБАТА ЗА БЕЗОПАСНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЯ НАДЗОР НА

АСАНСЬОРИ

(ОБН. - ДВ, БР. 70 ОТ 2006 Г.)

§ 25. Навсякъде в наредбата думите "собствениците или", "собственика или",

"собственикът или", "собственик или" и "собственици или" се заличават.

Заключителни разпоредби

КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 164 ОТ 7 ЮЛИ 2008 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА

УСТРОЙСТВОТО, БЕЗОПАСНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЯ НАДЗОР НА

СЪОРЪЖЕНИЯ ПОД НАЛЯГАНЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 64 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 19.08.2008 Г.)

§ 8. Постановлението влиза в сила един месец след обнародването му в "Държавен

вестник".

Заключителни разпоредби

КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 41 ОТ 18 ФЕВРУАРИ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И

ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА БЕЗОПАСНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И

ТЕХНИЧЕСКИЯ НАДЗОР НА АСАНСЬОРИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 75 НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2003 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 18 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 02.04.2011 Г.)

§ 30. Постановлението е обявено пред Европейската комисия по реда на чл.5, ал.1 от

Постановление № 165 на Министерския съвет от 2004 г. за организацията и координацията на

обмена на информация за технически регламенти и правила за услуги на информационното

общество и за установяване на процедурите, свързани с прилагането на някои национални

технически правила за продукти, законно предлагани на българския пазар (обн., ДВ, бр.64 от

2004 г.; изм. и доп., бр. 91 от 2005 г., бр. 40 от 2006 г. и бр. 48 от 2009 г.), с което се въвеждат

разпоредбите на Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г.,

установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите стандарти

и регламенти и правила относно услугите на информационното общество (OB, L 204, 21.07.1998

г., стр. 37), изменена с Директива 98/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от20 юли

1998 г. (ОВ, L 217, 05.08.1998 г., стр. 18).

§ 31. Постановлението влиза в сила един месец след обнародването му в "Държавен

вестник".

Приложение към чл. 9, ал. 1, т. 2

(Ново - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.)

1. Функционалните проверки се извършват на:

1.1. кабинните и етажните бутониери и осветлението в кабината;

1.2. шахтните врати, контактите към тях, заключалките, демпферите, електромагнитните

отбивачки;

1.3. подемния механизъм, ограничителя на скоростта, крайния прекъсвач;

1.4. таблото за управление;

1.5. бутона "Стоп", покривната клапа, предпазния праг;

1.6. хидравличната станция;

1.7. клапанния блок;

1.8. хидравличния цилиндър.

2. Функционалната проверка се извършва, като:

2.1. последователно от всеки етаж от кабината се подават заявки и се следи за правилното

им изпълнение;

2.2. за асансьори с полуавтоматични врати се проверява:

а) на всяка спирка дали асансьорът тръгва при отворена врата;

б) целостта и укрепването на стъклата на шахтните врати;

в) правилното функциониране на всеки демпфер;

г) взаимодействието между отбивачката и отключващия лост;

д) прекъсва ли електрическата верига на вратата при движение на кабината надолу и при

натискане с ръка на вратата в зоната на заключалката;

е) действието на покривната клапа и предпазния праг;

2.3. за асансьори с автоматични врати се проверява:

а) действието на задвижващия механизъм на автоматичната врата;

б) действието на фотоклетката;

в) действието на контакта, който отваря отново вратата, когато срещне препятствие;

г) действието на бутон "Врата";

д) взаимодействието между отбивачката на кабинната врата и заключващия механизъм на

шахтната врата;

е) неизправности на електрическата верига на контакта при опит за отваряне на шахтните

врати;

2.4. при асансьори, предназначени само за товари, се проверява:

а) отварят ли се крилата на вратите без задръжки или триене в пода;

б) действието на заключващата клапа и устройствата за задържане на крилата при

затворено положение;

в) целостта и укрепването на стъклата на шахтните врати;

2.5. когато кабината е между етажите, се проверява изправното действие на бутон "Стоп";

2.6. в машинното помещение на електрическите асансьори се проверява:

а) наличието на несвойствен шум в подемния механизъм;

б) наличието на теч на масло от подемния механизъм;

в) нивото на маслото в редуктора;

г) разхлабени разглобяеми съединения на подемния механизъм;

д) визуална проверка за скъсани нишки на носещото въже по цялата му дължина;

е) проверка на каналите на фрикционната шайба за видимо износване;

ж) работата на ограничителя на скоростта при нормална скорост;

з) изправното действие на крайните прекъсвачи;

2.7. за хидравличните асансьори се проверява:

а) нивото на масло в хидравличната станция;

б) наличието на теч на масло в клапанния блок;

в) изправността на съединенията на клапанния блок с маркучите;

г) наличието на теч на масло от цилиндъра и съединенията на маркучите;

д) изправността на водачите на ролковия блок и буталото;

2.8. проверява се изправното действие на всяка етажна бутониера;

2.9. визуално се проверява командното табло

Задание
Моля попълнете вашите изисквания за асансьор и ние ще се свържем с вас, за да ви предоставим оферта.
За нас
За Рей Лифтс ООД Проектиране, производство, доставка, монтаж и сервиз на асансьори.

Реализирани проекти

Качествена изработка дълъготрайна експплоатация комфорт и надеждност
Проект 1
Проект 2
Проект 3
Проект 4
Проект 5
Проект 6
Проект 7
Проект 8