ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОИТЕЛНА ЧАСТ И ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО НА АСАНСЬОРИТЕ

/ПРИЕМАНЕ НА РАБОТНА ПЛОЩАДКА ЗА НАЧАЛО НА МОНТАЖ/

Важно! Спазването  размерите за дълбочината на шахтната яма под нивото на първа спирка и височината от нивото на най-горна спирка до тавана на шахтата осигуряват необходимите разстояния за безопасност в долната и горната част на шахтата. Хоризонталните размери осигуряват необходимата площ за съответна товароподемност.

1.Oбщи изисквания

1.1 Параметрите и размерите на шахтата и машинното помещение се препоръчва да бъдат съгласно БДС ISO 4190 -1:2002.

1.2 Електроснабдяването на асансьора трябва да е изпълнено съгласно

Наредба №3 /09.06.2004 г. “Устройство на електрическите уредби и електропроводните линии“ - глава 35

2.  Изисквания към шахтата (т. 5 на БДС EN 81-1,2:1998+A3:2010 )

2.1. Шахтата трябва да е оградена от всички страни и по цялата височина, и да има под и таван.

2.2. Конструкцията на шахтата трябва да отговаря на националните строителни норми и трябва да издържа натоварванията, създавани от работата на асансьора.   Стойностите на тези натоварвания  се задават предварително от производителя на асансьора  при съгласуване поръчката за изработка на  асансьора и впоследствие се посочват  в техническата документация.

2.3. Стените на шахтата трябва да притежават механична якост, така че при приложено перпендикулярно на стената  натоварване 300 N на 5 сm²,   да са устойчиви без остатъчна деформация и без еластични деформации по-големи от  15 mm.

2.4. Стената на шахтата откъм входа на кабината трябва да бъде гладка, изравнена и да образува плътна повърхност по цялата широчина на  входа на кабината.  Другите стени да се изравнят , като се премахнат стърчащи части – бетон, остатъчна арматура и да се запълнят ненужните отвори.

2.4.Стъклени панели от плоско или формовано стъкло, достъпни за хора, трябва да са изпълнени от пластово стъкло.

2.6.Отвори в шахтата.

Допускат се само следните отвори:

а) Отвори за шахтните врати – височина най-малко 2150 mm до 2300 mm от готов под. Широчина - по указания на производителя  (монтьора) на асансьора;

б) Отвори за проверка и аварийни врати, както и люкове за проверка – разположение и размери, зададени от производителя на асансьора;

в) Отвори за отвеждане на дим и газове в случай на пожар;

г) Вентилационни отвори ( вижте т. 2.7 на този документ);

д) Необходими отвори между шахтата и машинното помещение - по задание на производителя (монтьора) на асансьора;

е) Отвори в разделителните прегради между съседни асансьори (когато има такива).

2.7.Вентилация на шахтата.

Шахтата трябва да бъде подходящо вентилирана и не трябва да се използва за вентилиране на помещения, които не принадлежат към асансьора. Трябва се да се предвидят в горната част на шахтата вентилационни отвори с излаз навън и със сечение най-малко 1% от напречното сечение на шахтата – препоръчват се  размери 200х200 mm.

2.8. Други строителни дейности.

2.8.1. Монтажът на скелето (съгласно приложена скица) в шахтата се извършва от инвеститора по цялата височина на шахтата.

2.8.2. Строителното оформяне - измазване около шахтните врати се извършва от инвеститора.

2.8.3. Поставяне на метална стълба в дъното на шахтата с размери:

- височина – макс. 2500 mm, според дълбочината на  шахтната яма;

- широчина – 300 mm;

- разстояние от стъпало до стъпало – 300 mm;

Стълбата трябва да започва на височина  0,5 m над ниво първа спирка.

2.8.4. Да се монтира метална греда от двойно “Т” №10 или двойно “П” №10, разположена на 50 mm от тавана на шахтата, перпендикулярна на оста на вратата – при монтаж на хидравлични асансьори.

2.8.5. Направа на отвори за етажните бутониери /ако са поръчани такива/ до шахтните врати на разстояние 1200 mm от готов под.

2.8.6. При дълбочина на шахтната яма над 1600 mm да се направи двойно дъно от гофрирана ламарина с капак, с размери на капака 500х600 mm.

2.9. Предпазване в шахтата. Когато в шахтата са разположени повече асансьори, трябва да се предвиди преграда между подвижните части на отделните асансьори. Тази преграда трябва да се разположи най-малко от най долната точка на пътя на кабината и противотежестта до височина 2,5 m над нивото на най-долната етажна площадка и да бъде толкова широка, че да възпрепятства достъпа от една до друга шахтна яма. Ако в тази преграда има отвор, трябва да се вземат предвид  указания на производителя на асансьора.

2.10. Ограничение за използване на шахтата. В шахтата не трябва да се разполагат никакви електрически проводници, тръби или други устройства, които не принадлежат на асансьора. Допуска се разполагането на устройства за отопление на шахтата с изключение на парно отопление или водно отопление под високо налягане, като устройствата за управление и настройка трябва да се намират  извън шахтата.

 

Електрическа инсталация в шахтата на асансьорите

(БДС EN 81-1,2:1998+A3:2010 т.5.9 и Наредба №3 /09.06.2004 г., Раздел VI)

 

2.11.Шахтата трябва да има постоянно електрическо осветление, осигуряващо при затворени шахтни врати осветеност мин. 50 lx на височина  1m над покрива на кабината и над дъното на шахтата. То трябва да има по една лампа на разстояние 500 mm от тавана и от дъното на шахтата и на всяка шахтна врата.

2.12. В шахтата трябва да има девиаторен ключ /както и в машинното помещение/ за включването на осветлението в шахтата и той трябва да бъде на място, достъпно от дъното на шахтата и от първа спирка.

2.13. В шахтната яма трябва да има електрически контакт, с пряко захранване от вида 
2Р +РЕ, 220V.

 

Захранването на осветлението и електрическия контакт трябва да е независимо от захранването на повдигателния механизъм – да е отклонено преди главния прекъсвач или чрез отделна верига и да има собствена  защита от късо съединение.

 

2.14.Трябва да се постави ключ “Стоп”.

 

3. Изисквания към машинното помещение на асансьора (МП )

(т. 6 на БДС EN 81-1,2:1998+A3:2010)

 

3.1.Машинното помещение трябва да има ограждания от всички страни и по цялата височина, а така също да има под и таван от трайни материали.

Стените и тавана на машинното помещение трябва да бъдат шпакловани, измазани и боядисани

Подът на машинното помещение трябва да е равен (изгладен с мистрия).Подът трябва да има противоплъзгаща повърхност, например бетонова замазка, рифелована ламарина.

3.2. Машинното помещение трябва да е сухо и да не се използва за преминаване в други помещения.

3.3. Машинното помещение трябва да има препоръчителни размери 200 см х 200 см, но не по - малко от три квадратни метра.

Машинното помещение трябва да има свободна височина – най-малко  2 м, свободна височина за движение – най-малко1,8 м; Когато широчината и дълбочината на МП не съответстват на БДС ISO 4190 -1:2001, размерите трябва да позволяват свободна и безопасна работа с всички устройства (т. 6.3.2 на БДС EN 81-1,2:1998+A3:2010).

Когато подът на МП е на две нива с разлика повече от 0,5 м, трябва да се предвидят стълби, стъпала и парапети.

3.4. Вратата за достъп трябва да е метална с размери най-малко  широчина 0,6 м х височина 1,8 м.  Вратата трябва да се отваря навън, да се заключва, а отвътре да може да се отваря без ключ. В горната й част да има вентилационен отвор (с пробити отвори или мрежа) с размери 40 х 50 sm.

В машинното помещение трябва да е осигурен безопасен достъп.

3.5. В машинното помещение трябва да има вентилация, осигуряваща температури не по-ниски от 5° с и не по-високи от 40° С.

3.6. Машинното помещение може да бъде разположено по височина на произволна кота  само при хидравличните асансьори е препоръчително е да е на кота на 1-ва спирка или под нея.

3.7. Широчината на прохода към машинното помещение трябва да бъде в зависимост от размерите на съоръженията, които ще се монтират в него. Не се допуска достъпа към машинното помещение да се изпълнява посредством наклонени площадки или подвижни и вертикални стълби.

Достъпът до МП  и РП трябва да бъде безопасен и лесно достъпен по всяко време, без да се преминава през частни помещения. Трябва да бъдат достатъчно осветени със стационарни осветителни тела.

3.8. Ограничение за ползване. Mашинното помещение не трябва да е достъпно за неупълномощени лица. В МП не трябва да има други устройства, (тръби, кабели и др.), които не принадлежат на асансьора. В тези помещения могат да се разполагат: задвижващи  механизми за малки товарни асансьори или ескалатори, устройства за вентилация и отопление на тези помещения с изключение на парно или водно отопление под налягане, противопожарни сигнални или пожарогасителни устройства  (т. 6.1.1 на БДС EN 81-1,2:1998+A3:2010 ).

3.9. При редукторни асансьори в машинното помещение трябва да се предвиди поставяне на монтажни греди или устройства за окачване на товароподемни устройства.

 

 

Електрическа инсталация в машинното помещение на асансьора

(БДС EN 81-1,2:1998+A3:2010 т.6.3.6 и Наредба №3 /09.06.2004 г., Раздел VI)

 

3.10. Електрозахранване.  Съгласно  БДС EN 81-1,2:1998+A3:2010  т.13.1.5 нулевият проводник и    заземителният проводник трябва  да бъдат винаги отделни. Електрозахранването на асансьора трябва да е изпълнено с 5 проводникова линия – 3 фази + работна нула + защитен проводник, свързан с главната заземителна шина на сградата. Съгласно Наредба №3, гл.39, Раздел VII защитният проводник може да бъде РЕ ( РЕН) като се допуска и 4 проводникова линия -  защитният проводник е едновременно и неутрала. Препоръчва се  изпълнение с  РЕ проводник, тъй като БДС EN 81-1,2:1998+A3:2010  изискват системата  за управление на асансьора да има и  защита срещу прекъсване на защитния проводник.

Захранването в машинното помещение трябва да бъде на самостоятелен токов кръг. променливо напрежение 380\/  със сечение на проводниците 5хХ,но не по-малко от 6 кв.мм /Х=6 кв.мм,10кв.мм, в зависимост от мощността на двигателя -съгласува се с "РЕИ ЛИФТС" ЕООД/.

3.11.Захранването с напрежение 380 \/ се осъществява чрез електрическо табло с главен прекъсвач 63 А, който да позволява видимо разединение на фазите и предпазител за всяка фаза. Главният прекъсвач трябва  да е  лесно достъпен от входа и да може да прекъсне захранването на асансьора по всички активни проводници. Прекъсвачът  трябва да бъде с устойчиво положение на включване и на изключване и да може да се заключва  в отворено положение, за да се изключи непреднамереното  му  задействане.

Трябва да се монтира трифазна дефектнотокова защита.

3.12.В машинното помещение трябва да има постоянно инсталирано електрическо осветление, осигуряващо осветеност минимум  200 lx  на пода.

3.13.Трябва да се постави поне един силов контакт с напрежение 220\/ и  ключ за осветление на МП и шахтата, разположен близо до местата за достъп. Захранването на осветлението и контакта трябва да трябва да са  независими от захранването на повдигателния механизъм.

3.14. В машинното помещение трябва да има девиаторен ключ /с този в шахтата/, за включването на осветлението в шахтата.

Задание
Моля попълнете вашите изисквания за асансьор и ние ще се свържем с вас, за да ви предоставим оферта.
За нас
За Рей Лифтс ООД Проектиране, производство, доставка, монтаж и сервиз на асансьори.

Реализирани проекти

Качествена изработка дълъготрайна експплоатация комфорт и надеждност
Проект 1
Проект 2
Проект 3
Проект 4
Проект 5
Проект 6
Проект 7
Проект 8